… aneb jak připravovat notový zápis rapu

Úvod

Hip hop je fenomén kultury, který se formoval od 60. let v Americkém Bronxu a záhy infiltroval celý svět, potažmo black music. Padesát let vývoje už něco znamená a opomíjet ho v hudební výchově je stejný prohřešek jako opomíjet hudbu 20. století. Kromě faktoru významného kulturního a stylového prvku je zde ještě fakt důležitosti a významu pro následující vývoj populární hudby. V neposlední řadě nesmíme zapomínat na skutečnost obliby tohoto stylu u mladých lidí, i když poctivý hip-hop již v podstatě upadá a promíchává se čím dál více s populárními a vokálními elektronickými tanečními styly (EDM).

Cílem tohoto článku není historický exkurz do stylu Hip-hop. Literatury na toto téma je poměrně dost a proto není třeba se na tomto místě zaměřovat na muziologické, etnomuzikologické a sociomuzikologické rozbory vývoje stylu. Obecně lze vývoj čehokoli rozdělit do tří etap: ranné období, zlatý věk a současnost. Pak lze s klidem tvrdit, že hranice jednotlivých etap nejsou pevně stanoveny a u mnohých osobností stylu vidíme průnik a růst jejich tvorby. Při studiu literatury se často opakuje pět hlavních kulturních charakteristik stylu hip-hop: móda (povislé kalhoty a kšiltovky), tanec (break dance), výtvarné umění (graffity), DJing (sampling, looping, mixing aj.) a Rap. (Můžeme pak přidat ještě beatbox). Již podle nadpisu je zřejmé, že se budeme dále věnovat právě kultuře a technice rapu.

Rap

Hlavní vokálně vyjadřovací prvek hip-hopu. Rytmické mluvení, deklamace nebo recitace do podkladu rytmického a harmonického ostinata (obvykle samplovaného ze starších skladeb funkové éry). Stěžejní nositel významu a obsahu „písně/hudby“. Formoval se od počátku vývoje stylu mezi pouliční hudební taneční kulturou v Bronxu (New York) jako nositel původně bezvýznamných hlášek povzbuzujících k tanci nebo reakci posluchačů. Prvními rapery byly dýdžejové, kteří se později musely plně věnovat ovládáním DJ techniky a rap se dostává do výhradního projevu rapera. Zdá se, že od počátku lze rozlišovat mezi raperem, který přednáší pouze hlášky a skutečným raperem, který přednáší významější a delší text, často s obsahem sociální a politické otázky. 

Muzikologové se přou v hledání kořenů rapu. Jedni vidí spojitost s work songy ještě z dob otroctví, druzí hledají paralelty v recitaci kázání pastorů v praxi spirituálů a nebo blues. Pravděpodobně však můžeme souhlasit s tím, že prapůvodní kořeny rapu budou pocházet z Afriky, kde se rekrutovala původní skupina amerických otroků. 

Nyní si konečně položme několik didaktických otázek:

 • Má své opodstatnění vzdělávat žáky i v tomto stylu?
 • Je realizovatelný rap v kolektivní výchově?
 • Nabízí a umožňuje tento učební obsah rozvíjet kreativitu a ostatní složky hudebnosti?

Dle mé praxe a zkušenosti mohu s klidem odpovědět na všechny otázky kladně. V úvodu jsem podal několik argumentů, které opodstatňují význam stylu hip-hop nejen jako důležitého prvku vývoje populární hudby, ale také jako zásadního kulturního hybatele, který je stále pro velkou část mládeže atraktivní. 

Rap je realizovatelný v kolektivní výchově buď jako rytmické cvičení postavené na deklamaci textu v metodě postupného předávání (tzv. hra na hada) nebo dokonce kolektivní rap (sprech chor). Portál Charanga představuje metodiku začlenění rapu do kolektivní výchovy hudební výchovy, kterou níže představím.

Rozvoj kreativity žáka lze v případě rapu realizovat nejsnáze formou práce se slovem, což nabízí možmé propojení s výukou českého nebo cizího jazyka. Zdá se, že by právě začlenění rapu mezi učební obsahy kolektivní hudební výchovy mohly zvrátit trend postupného upadání dovednosti vermálního vyjadřování a čtenářské gramostnosti, který se nejčastěji přisuzuje na vrub rozvoji technologie. (Technologie se zde však až příliž často artikuluje jako příčina a nikoli jako důsledek klesajícího zájmu nad vlastní sociální aktivitou). 

Notový zápis rapu

Plně osvojený způsob zápisu rapu umožňuje maximalizovat progresi rozvoje kreativity stejně jako písmo v literatuře. 

Rapeři si v průběhu vývoje stylu vytvořily vlastní způsob zápisu textu rapu a jeho rytmizace. Důraz na text a jeho obsah je vedl k zápisu pouhého textu, který členili do veršů. Někteří z nich si k tomuto textu přidávali různé značky pro orientaci rytmu a rytmizace. V této věci jsem neprováděl výzkum, i když by byl jistě zajímavý a pro studium vývoje stylu i velmi podnětný. Předkládám zde jednu z metod, kterou jsem vytvořil pro potřebu zjednodušeného zápisu rapu. Kombinuje známé rytmické slabiky a zápis do perkusivní osnovy s jednou linkou, avšak tuto metodu lze použít i bez ní. Na úvod uvedu příklad zápisu rapu písně Štěstí od Lipo & Debbi.

Lipo & Debbi – Štěstí

Realizace tohoto materiálu vyžaduje základní ovládání notačního programu (pokud nechceme připravovat materiál manuálně).  Pro praktické použití jsem následující manuál vytvořil pro produkt Sibelius (Avid) ve verzi 7 First a pro MuseScore. Prostřednictvím internetových obchodů lze vyhledat výhodnou cenovo nabídku daných produktů nebo programy vyzkoušet v tzv. trial verzi. Navíc, program MuseScore je nabízen zdarma.

Předložená metoda zápisu rapu je rozdělena na dva bloky. 1) Příprava a základní analýza rapu a 2) přepis do notačního programu (nebo ruční grafická úprava).

Příprava

Text

Nejprve na papír přepíšeme text rapu, popřípadě (primárně) vyhledáme text na internetu a kopírujeme ho do textového editoru. Zde text formátujeme dle předloženého doporučení: velikost písma 12, font Courier New, řádkování 3,0. Počítejme s tím, že text rapu bývá rozsáhlý a po vložení do textového editoru může být rozložen do více stránek.

Poznámka: Velmi často se pro oddělení odstavce na internetových stránkách používá značka pro zalomení řádku namísto značky pro konec odstavce. Doporučuji provést výměnu těchto značek následujícím postupem v programu Word (2016 for Mac).

 1. Úpravy > Najít > Nahradit … (CTRL+SHIFT+H).
 2. Z horního pole vybereme možnost Ručně zalomený řádek.
 3. Do spodního pole klikneme a zmáčkneme jednou mezerníkem – vložíme jeden mezerník.
 1. Klikni na tlačítko Nahradit vše.

Tímto způsobem se všechen text rozdělený do řádků a veršů formátoval do plynulého textu bez rozdělení. Text se nyní jeví jako jeden velký odstavec. Materiál vytiskneme.

Taktování

Dalším krokem je úprava textu, jeho vlastní rozčlenění a promazání refrénů, nebo zpívaných částí. V této fázi budeme rozdělovat text do bloků podle příslušnosti k taktu. Jinými slovy, text, který se vejde do jednoho taktu oddělíme nějakou značkou. V mém případě jsem zvolil svislou čáru, která může zasahovat do textu v případě, že rozdělené slovo je umístěno mezi takty. 

Během značkování je vhodné poslouchat hudbu a případně ji zastavovat. Přehrávání hudebních souborů pro tyto účely lze realizovat prostřednictvím audiostřihového nebo DAW programu. Této problematice se však nebudeme dále věnovat. Pro přehrávání postačí také základní systémový přehrávač (Windows Media Player nebo iTunes).

Takto upravený materiál zobrazuji v následujícím obrázku. Text písně Každou vteřinou od skupiny Poetika je jednoduchý. Rytmické útvary, které raper používá jsou členité a čitelné. Obvykle je každá těžká (přízvučná) doba vyjádřena nějakou slabikou a proto můžeme text členit tak, jak bylo navrženo. 

Tuto aktivitu můžeme provádět také s našimi žáky. Ověříme si tak kvalitu rytmického cítění formou vnímání metra. Úkolem je vlastně zakreslení svislé čáry před slabiku zpívanou na těžkou dobu.

Ukázka rozložení textu do taktů.

Existují však složité a rytmicky špatně uchopitelné rapy. Pro kolektivní hudební výchovu využíváme jen jednoduché a pokud možno české texty, avšak pro pokročilé kolektivy je možné použít i fragmenty složitých úprav.

Rytmizace

Text máme nyní rozčleněný na jednotlivé takty, avšak stále neznáme rytmus pro jednotlivá slova/slabiky. Rytmická analýza je dalším krokem při tvorbě našeho materiálu. Pracujeme takt po taktu a nad příslušné slabiky zapisujeme rytmické značky. Mé rytmické slabiky vycházejí z klasické notografie, avšak nezapisují notové hlavičky. 

Obrázek ukazuje část zpracovaného textu, do kterého jsem zakreslil příslušné značky. 

Text doplněn vlastními rytmickými značkami.

Přepis do notačního programu

Takto připravený text sice můžeme kopírovat a dávat žákům jako materiál k nácviku, ale jistě se shodnem na tom, že čitelnější forma bude pro praxi výhodnější. Notační programy umožní námi připravený materiál transformovat do krásnější podoby. Následující návody jsem vytvořil pro oba představené programy, ale lze konstatovat, že podobný postup může být aplikován i na ostatních notačních programech (Noteflight, Finale, Dorico aj.). 

Sibelius

 1. Ze vstupního průvodce zvolíme v sekci New Score možnost šablony Blank.
 2. Klikneme na tlačítko Change instruments ..
 3. Z příslušné nabídky partů vybereme dva: Singers > Voice a Percussion and Drums > Percussion [1 line]. Potvrdíme OK.
 4. Nastavíme ostatní parametry dle zvolené písně. Potvrdíme OK.
 5. Zapíšeme nejprve zpívané vokální party do osnovy Voice. 
 6. Poté zapisujeme rytmické skupiny do partu Percussion. (Můžeme jej přepsat na Rap.) Pro zápis značek na linku použijeme klávesu B. Nejčastější rytmické skupiny jsou:
  1. dvě osminové noty, případně kombinace s pomlkou (tlačítko nula na numerické klaviatuře),
  2. kombinace se šestnáctinovými notami a případně jejich doplnění o pomlky,
  3. osminové trioly provádíme nejprve zadáním první osminové noty a poté stisknutím klávesové zkratky CTRL+3 (na numerické klávesnici) a následně zápisem ostatních not,
  4. ligaturové spolení se provádí tlačítkem ENTER v numerické klávesnici,
  5. případně netradiční rytmické skupiny (kvintoly, septoly aj.) obdobně jako v případě triol avšak číslo u klávesové zkratky bude odpovídat příslušné rytmické skupině.
 7. Skryjeme notové hlavičky nejprve označením celého zápisu na partu Percussion (Rap) a zavoláním funkce Notations > Noteheads > Type > Headless.
 8. Zapíšeme text, akordické značení a skryjeme prázdné osnovy nejprve označením všeho (CTRL+A) a poté CTRL+SHIFT+H.
 9. Rozvrhneme rozložení systémů a můžeme tisknout, sdílet nebo exportovat.

MuseScore 2.1

 1. Po spuštění programu se automaticky zobrazí okno Zahajovací středisko. Klikneme na možnost Vytvořit nový notový zápis …
 2. Průvodce vytvořením partitury začíná vyplněním základních textových údajů. Klikneme na tlačítko Další.
 3. Zvolíme možnost Vybrat nástroje.
 4. Ze sekce Zpěv zvolíme Hlas a ze sekce Neladěné bicí nástroje např. Claves. Klikneme na tlačítko Další a nastavíme ostatní parametry dle zvolené písně. Po několikerém klikání na tlačítko Další potvrdíme klikem na tlačítko Dokončit. 
 5. Zapíšeme nejprve zpívané vokální party do osnovy Hlas.
 6. Poté zapisujeme rytmické skupiny do partu Claves. (Můžeme jej přepsat na Rap.) Pro zápis značek na linku použijeme klávesu A. Nejčastější rytmické skupiny jsou:
  1. dvě osminové noty, případně kombinace s pomlkou (tlačítko nula na numerické klaviatuře),
  2. kombinace se šestnáctinovými notami a případně jejich doplnění o pomlky,
  3. osminové trioly provádíme nejprve výběrem čtvrťové hodnoty a poté stisknutím klávesové zkratky CTRL+3 (na numerické klávesnici) a následně zápisem ostatních not,
  4. ligaturové spolení se provádí tlačítkem + v numerické klávesnici, avšak ještě předtím je nutné zvolit rytmickou hodnotu následující noty,
  5. případně netradiční rytmické skupiny (kvintoly, septoly aj.) obdobně jako v případě triol avšak číslo u klávesové zkratky bude odpovídat příslušné rytmické skupině. Navíc je třeba dopředu zvolit základní rytmickou hodnotu která se bude na příslušný počet not rytmické skupiny dělit. Např. označením půlové noty a aktivováním CTRL+3 se nastaví velké trioly (trioly se čtvrťovými notami).
 7. Otočíme směr nožiček označením partu a kliknutím na tlačítko X.
 8. Skrytí hlaviček provedeme v okně Správce. Nejprve označíme celý part Rap a na panelu Správce klikneme ve spodní části na tlačítko Noty. Tím označíme všechny hlavičky. V horní části panelu nyní odznačíme pole Viditelný.
 9. Rozvrhneme rozložení systémů a můžeme tisknout, sdílet nebo exportovat.

Srovnání

Počet jednotlivých kroků pro realizaci našeho záměru se v jednotlivých programech liší, avšak ne zcela zásadně. Uživatelsky přívětivý je Sibelius, ale finančně přívětivý MuseScore. Následující obrázky zobrazují porovnání obou notačních programu. Zcela cíleně nebudu prozrazovat jejich příslušnost k použitým notačním programům.

Didaktika

Předložená metodika uplatnění rapu v kolektivních hodinách výuky hudební výchovy je převzata z potrálu Charanga.

Žákům je předložen text rapu, který je vizuálně rozčleněn do jednotlivých veršů. Poslední slabika rapu je označena červeně, což pomáhá při orientaci. Úkolem žáků je rapovat tuto barevnou slabiku. Provedení úkolu se děje během přehrávání nahrávky, ve které je pořízen záznam kompletního rapu.

Podobnou metodu zkouším také se svými žáky, avšak z pohledu metrorytmických vztahů zcela obráceně. Přednáším některé nápady na variace tohoto metodického postupu:

 • Žáci předvedou nejprve slabiku na čtvrtou dobu. 
 • Žáci předvedou celé slovo začínající na čtvrtou dobu a ve správném rytmu.
 • Z textu rapu vyberu pouze určitá slova nebo slovní spojení a úkolem žáků je přednést je ve správném rytmu a ve správný čas.
 • Text rozstříhám a náhodně přidělím jednotlivé části žákům. Úkolem je rapovat tento text kontinuálně bez mezer a zastavení.

Rozvoj kreativity prostřednictvím rapu lze realizovat formou kreativního psaní. Zadáme žákům úkol, aby popsali dvěma verši to, jak se cítily dnes ráno po probuzení (nebo jiný emotivní představu). Výhoda je stejný počet slabik a verše se musí rýmovat. Žáci zapisují verše s větším odstupem řádků, protože jejich úkolem je poté nad příslušné slabiky navrhnout příslušné rytmické skupiny. Je výhodné na tabuli nakreslit možné rytmické skupiny a vysvětlit jejich význam a provedení.

Notový materiál může posloužit žákům jako pomůcka při nácviku rapu. Žáci si díky práci s materiálem osvojují navržený způsob zápisu rytmické deklamace rapového textu. To jim umožní do budoucna rozvíjet vlastní hudební a literární kreativitu.

Příprava na hodinu výuky rapu se však neomezuje pouze na výběr vhodné písně a její analýzu, zápis a sdílení s žáky. Dále je třeba připravit hudební podklad, bicí ostinato (beat) a případně pořídit záznam rapu a následně jeho vhodné sestříhání. 

Závěr

Cílem textu bylo motivovat učitele ke kreativnímu přístupu k tvorbě nových učebních materiálů s ohledem na jejich využití při výuce populární hudby, zvláště pak hip hopu. Tento hudební styl se rozvíjí od 60. let a představuje významný kulturní i hudební fenomén, který je stále aktuální a proniká do ostatních hudebních stylů a žánrů. V současné české hudební pedagogice je však často opomíjen. Můžeme se domnívat, že důvodem může být neoblíbenost stylu u učitelů hudby, složitost přípravy hudebního materiálu a nedostatek vzorových příkladů dobré praxe. Snažil jsem se ukázat, že příprava materiálu pro výuku rapování není složitá a nevyžaduje větší úsilí než klasická sluchová analýza, ve které jsou vzdělávání všichni erudovaní hudební pedagogové. Požadavek na zvládnutí technologie je v tomto postupu omezen pouze na obecné dovednosti v textovém editoru a případně základní dovednosti v notačním programu. 

Předložil jsem několik metodických cest, kterými je možné se při seznamování žáků s rapováním vydat. Nastínil jsem význam metodiky pro rozvoj kreativity žáků a snažil jsem se předložit jasná fakta, tkerá mohou vést k úvaze o začlenění tématu hip hop do výuky kolektivní hudební výchovy na základních školách (druhý stupeň).