Společnost Ableton připravila pro všechny zájemce online kurz, zaměřený na poznání základních aspektů hudební produkce za pomocí moderních prostředků. Je zcela pochopitelné, že nestačí absolvovat jen tohoto průvodce, aby se z kohokoli stal skladatel, ale na druhou stranu mohu tvrdit s jistotou, že kurz není jednoduchý a vyžaduje od studenta mnohé. Provádí od jednoduchého seznámení s charakterem rytmu, melodie, formy a dostává se až k harmonii, skladbě akordů atd. Praktický je také rozbor písní, který veškerou učební náplň demonstruje prakticky. V každé kapitole naleznete mnoho ukázek a praktických rozborů.

Prostředí kurzu je minimalisticky jednoduché. V levé části se skrývá menu. Hlavní, šedá, plocha je tónovaná do nativních barev továrního DAW programu Ableton. Popisný text je uváděn v moderním formátování, s použitím bezpatkového písma, bílé barvy – je čitelný a čtení v něm je velmi příjemné.

Celý kurz je rozdělen do cca 10 kapitol. První tři kapitoly se věnují základním stavebním kamenům hudební sémantiky: rytmus, melodie, harmonie – Beats, Notes and Scales, Chords. Následují kapitoly, které se dále více věnují dvěma základním prvkům současné elektronické hudby: tvorba basové a vedoucí melodie – Bassline a Melodies. Šestá kapitola je vlastně hřiště plné interaktivních modulů, se kterými je možné vyzkoušet vlastní dvojtaktovou hudební produkci.

Advanced Topic je další kapitola, ve které se může pohybovat jen ten, koho příslušný kurz zaujme. Zde se dostává základní rozšíření ve všech oblastech hudební teorie – samozřejmě zaměřené a cíleně vybrané pro použití pro elektronickou hudební produkci. Dominantní prostor se ale věnuje různým druhům stupnic, které nebudou znát ani mnozí hudební profesionálové. Pokud by si někdo stále myslel, že elektronická hudební scéna je primitivní a jednoduchá – nutně musí přiznat, že pouhé základní penzum teoretických základů je velmi široké.

Ve všech kapitolách se pracuje se specializovanou podobou hudebního zápisu, tzv. Piano Roll. Blíže se ji věnuji v jiném článku – představuje v současné době standard elementárního notového zápisu a je součástí všech DAW aplikacích. I když není tajemstvím, že společnost Ableton vytvořila tento kurz především pro uživatele jejich nativního DAW programu, díky standardu Piano Roll je možné použít osvojené metody a postupy i v ostatních DAW.

Každá kapitola obsahuje vhodně vybranou hudební ukázku, na které demonstruje použitou teoretickou stať. Elektronické hudební styly obsahují často krátké motivy, které se na sebe vrství. Díky tomu je možné v didaktice pracovat od jednoduchého po složitější. Melodie jsou krátké a často se opakují, což přináší výhodu práce s jednoduchým a ostinátním materiálem, ale také v případě sluchové analýzy umožňuje studentům věnovat dost prostoru na zacílení pozornosti na daný prvek. Co v klasické hudbě není možné bez opakovaného vracení a přehrávání příslušné části díla, to v elektronické hudbě plyne samo sebou. Jednodušeji řečeno – když prezentujeme např. basovou linku v taneční hudbě – budeme pracovat vždy s ostinátní figurou v délce přibližně 4 taktů.

Je ale pravda, že demonstrované ukázky nejsou vždy analyzované bezchybně. Např. ve skladbě projektu Rhythm & Sound – “Never Tell You”, analyzovali basovou linku zcela bez znalosti skluzů a zvuk s charakterem typických subbasových tónů. Následuje ukázka zpěvačky Grimes. V její písni “Oblivion” uslyšíme basovou ostinátní figuru, která obsahuje jinou rytmickou strukturu, než autoři předkládají. Ano, může to být pouze detail, ale asi jsem se dostal do stavu, ve kterém oceňuji právě ty detaily dotvářející výslednou podobu díla.

Co říci závěrem? Jako obvykle lze správně tvrdit, že výsledný dojem si udělá každý sám. Mé stanovisko je pochvalné. Nejen z hlediska určitého pionýrského přístupu v dané oblasti e-learningových kurzů, výběrem hudebního obsahu, kterým se autoři značně přibližují vyhraněné posluchačské skupině, ale také netradičním přístupem k hudební teorii, kterou zde nikdo nepotlačuje a netvrdí, že se bez ní můžeme obejít. Ani sebelepší algoritmus a hudebně-asistenční pomocník nenahradí tvořivý přístup a originalitu skladatele. Jestli mu budeme říkat hudební producent nebo hudební skladatel, komponista, nebo pán profesor harmonie. Vlastně, je škoda, že takové e-learningové prostředí se všemi demonstrovanými prvky nemáme pro naše použití v hudební výchově. Preferované používání notačního programu je již překonané a je k hluboké diskuzi jakými cestami by se měla hudební výchova vydávat, kam směřovat. Toto je povedená ukázka jednoho z mnoha směrů. Není bez chyby a na mnoho věcí by se dalo dívat dvojznačně, ale jako ukázka směru a formátu je velmi zdařilá. Abletonu nezbývá než zatleskat – samozřejmě do rytmu.