Existují dva metodologické postupy při osvojování rytmické teorie, které bych mohl nazvat dělící a kombinační. Ta dělící vychází z noty celé a dále dělí na … Kombinační metodika vychází z noty osminové a čtvrťové a sčítá tak dlouho, až se dostane k notě celé. Tá je ale skutečně až na konci celého procesu osvojování. Ruku na srdce – kdy jste naposledy v písničce našli notu celou? Nebo, když bychom udělali rozbor rytmických hodnot libovolného partu 4/4, která hodnota bude nejčastější? Odpověď na tyto otázky napovídá, kterým směrem se vydává další text.

Proč?

Protože při rytmické analýze i provedení jde o pochopení a rychlost – ne o přesnou grafickou podobnost. Rytmická značka, stejně jako nota, je pouze symbol, který je nositelem různých prováděcích příkazů (jak dlouho se má nota držet, který zvuk ji má provádět aj.) Oproti notě je však značka jednoduše a rychle zapisovatelná. Její velkou výhodou je dále propojení s rytmickými slabikami. Koncept vychází z myšlenek reforem hudební didaktiky Z. Kodalyho a C. Orffa. Má své limity a dle mého názoru je předložená metodika vhodná pro elementární i mírně pokročilé stupně rozvoje rytmického cítění.

Grafické UI

Vzhled značek je podobný skutečným notám. Tvary vznikly se snahou zjednodušit zápis především pomlk a zrychlit zápis, který se prodlužuje zvláště díky kreslení notových hlaviček – mnohdy se rytmická analýza ztrácí pod zbytečným upřednostňováním kresby dokonalého tvaru všech prvků noty. Rytmické značky jsou jednoduché na kreslení a zapisují se pouze do jedné linky.

Mluv a tleskej

Propojení těchto dvou činností je zásadní pro osvojení rytmu. Každý učitel používá v nějaké formě rytmické slabiky – mnohdy si je tvoří sám. Např. ta-ba-da-ba-da-ba-da-ba nebo es ty-ty ty ty. Vlastní vzpomínka na mého učitele je toho důkazem. Zvláště nasazení na druhou osminku bylo vždy doprovázeno pojmenováním (vyjádřením) osminové pomlky slabikou es. A proč ne – vyjádřit slovně pomlku, stejně jako dobu nebo rytmickou hodnotu není nic špatného. Spojení provedení a pojmenování upevňuje osvojenou dovednost rychleji, stejně jako když se učíme cizí slovíčka nahlas.

Předložená teorie vychází z pojmenování rytmických délek – nikoli pulzace. Pr-vá dru-há, tře-tí, čtvr-tá; jak známe nejčastější formu používaných rytmických slabik; je metoda provedení pulzace – nikoli rytmických hodnot. Přesto díky ní vyučující vysvětlují různé rytmické délky. Pro žáka je tak složité interpretovat délku noty, zároveň pulzovat rytmické slabiky a ještě je počítat. Dovoluji si uplatnit jedno zásadní pravidlo: „když něco umím já, neznamená to, že to musí umět můj žák.“ Nebo jinak formulované: „když jsem se něco naučil já, neznamená to, že se to naučí stejně tak i můj žák.“ Vycházejme z potřeb a představ žáků. Rytmické slabiky dokáží reprezentovat rytmickou délku. Metoda slabikování dob je vhodná, ale vyžaduje minimálně dvojí kontrolu – tedy osvojení dvou nezávislých schopností: pulzace, interpretace a zároveň počítání na pozadí těchto dvou dalších. Je to komplexní metoda, zatímco rytmické slabiky jsou elementární a bazální metoda.

Používání rytmických slabik a značek se v praxi realizuje formou různých her, která si následně představíme i s příklady:

  • Rytmická matematika
  • Provedení zápisu
  • Rytmická analýza
  • Oprava rytmického zápisu
  • Kreativita

Každá kapitola seznamuje žáka s omezeným počtem rytmických značek a slabik. Osvojí si je všemi možnými hrami a aktivitami a teprve, když je míra osvojení na vysoké úrovni, lze rozšiřovat další rytmické problematiky (další značky).

Tá Tyty

Abychom neskončili tento první díl pouze teorií a předkládáním faktů, můžeme hned přejít k seznámení s první skupinou značek a slabik.

S dětmi se je naučíme kreslit i pojmenovávat. Existuje velká řada her, které pomáhají při osvojení těchto značek. Výborná je prstová rytmika, která zároveň rozvíjí cítění pulzace a také nabízí rámec pro elementární projev kreativitu formou improvizace. Navíc, spojuje pohyb s hudbou. Budeme se této metodě věnovat na jiném místě tohoto webu.

Pro nejmenší děti se namísto předložených rytmických slabik může používat obrázkovou notaci, která využívá rytmickou strukturu řeči a kombinuje vždy dvě rytmické slabiky. Existují pouze 4 kombinace:

Tá Tyty / Tyty Tá / Tyty Tyty / Tá Tá.

K těmto kombinacím lze přiřadit slova, která mají podobný rytmus. Najděte pak jejich obrázky a dejte do jedné řady. Např.:

Rytmické značky Tá + Tyty nyní můžeme používat v různých úkolech / hrách.